TRANSPORT FARMACÈUTIC

TRANSPORT DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I MEDICAMENTS

Vilà Logística complim totes les condicions de conservació, transport i subministraments reglamentàries indicades en aquesta normativa.

Un dels nostres valors com a empresa és l’especialització per així aportar un valor superior al client. Gràcies a aquesta especialització, disposem de l’equipament adequat per al transport de medicaments, amb l’homologació requerida per realitzar els serveis amb total qualitat i seguretat. Vilà Logística, per tant, garantim el compliment dels valors extrets de la normativa de bones pràctiques de distribució per la indústria farmacèutica.

Normativa legal

L’objecte d’aquesta normativa és definir els requisits mínims que han de complir les agències que es dediquen al transport de medicaments per poder garantir que el trasllat no representa un risc per a la qualitat dels medicaments. També defineix els criteris que els laboratoris farmacèutics han de tenir en compte per a l’avaluació i selecció d’aquestes empreses.

L’àmbit d’actuació és concretament el transport de medicaments terrestre per carretera, des de les instal·lacions on els laboratoris fabriquen o emmagatzemen els medicaments fins als serveis de farmàcia, oficines de farmàcia o magatzems de distribució farmacèutica.

ISO 2013/C 343/01

ISO 2015/C 95/01

REGULACIONS NORMATIVA

null
El sistema de qualitat requerit pels distribuïdors de medicaments ha de ser ampliat, incloent-hi el control i la revisió de l’activitat subcontractada relacionada amb l’adquisició, la conservació, el subministrament o l’exportació de medicaments.
La regulació del registre documental de les dades relacionades amb cada un dels productes farmacèutics: la higiene, la formació i les responsabilitats del personal.
Les condicions d’emmagatzematge han de mantenir-se durant el transport dins dels límits definits en la descripció del fabricant o l’embalatge.
null
S’ha d’assegurar la neteja i la seguretat dels vehicles de transport, el material s’ha d’estibar de manera que no comprometi el seu estat ni l’embalatge exterior
null
La temperatura sempre ha de ser indicada pel fabricant. Les més comunes empleades en aquest tipus d’enviaments són de +2 °C a +8 °C i de +15 °C a +25 °C.

A la indústria farmacèutica és vital la seguretat i el manteniment de la qualitat del producte en tots els passos, des de la fabricació a la comercialització.

La complexitat de la xarxa de distribució de medicaments i els nous agents que hi participen, conjuntament amb incidents detectats en el canal legal, han propiciat la creació per part de la Comissió Europea d’un nou marc normatiu de compliment obligatori: la Guia de Bones Pràctiques de Distribució (GPD), que forma part de l’ordenament jurídic espanyol amb el Real Decret 782/2013, d’11 d’octubre.

INTEGRATED OUTSOURCING

Contacta'ns